Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Verkoper: Orange Office B.V., gevestigd te Best, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door verkoper, aan of met een derde, hierna te noemen “koper”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.5 Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de betreffende transactie.

2.6 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van verkoper, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

Artikel 3: Aanbieding
3.1 Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van verkoper in catalogi, brochures etcetera binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door koper. Een eventuele prijsopgave aan de koper bindt verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.

3.2 Een overeenkomst tussen koper en verkoper komt slechts tot stand indien en voor zover verkoper een opdracht van koper schriftelijk aanvaardt of door verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

3.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door het plaatsen van de bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, komen eerst tot stand nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke aflevering van de verkochte goederen door verkoper aan koper.

3.5 Bij overeenkomsten die in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 mondeling tot stand komen, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4: prijzen
4.1 De prijzen in de aanbieding/catalogi/prijslijst gelden voor levering franco huis, in euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzekerings-, laad- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

4.3 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering twee maanden zijn verstreken en een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden.

4.4 Indien toeleveranciers van verkoper hun prijzen verhogen, is verkoper gerechtigd de door hem met koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Verkoper is voorts gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie.

4.5 Verkoper is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Voorts zijn speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van koper voor rekening van koper. Deze kosten worden door verkoper gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd door koper zijn geretourneerd.

4.6 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld aanvaardt verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid. Koper kan hieraan geen verplichtingen van verkoper ontlenen;

Artikel 5: levering
5.1 Levering geschiedt aan het adres van koper, tenzij partijen anders overeenkomen. Voor zover partijen overeenkomen, dat verkoper de geleverde zaken zal (laten) bezorgen dan geschiedt bezorging steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper op te geven adres.

5.2 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vindt levering bij koper op grond van het vorige artikel plaats tot achter de eerste deur op de begane grond.
Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van koper. Het risico van de zaken gaat over koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.4 Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te facturen, alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.

5.5 Koper is verplicht de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft af te nemen op het moment van levering c.q. bezorging. Indien koper door verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien koper, ondanks sommatie van verkoper, de zaken niet binnen twee maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft verkoper het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.6 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.7 Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

5.8 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze termijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen.

5.9 Indien verkoper gegevens behoedt van koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6: reparatie, inhuizing en montage
6.1 Reparatie-, inhuis- en montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe door koper. De inhuis- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan verkoper gezonden informatie (tekeningen etcetera), voor de juistheid waarvan koper in staat. De kosten hiervan worden vermeld en in rekening gebracht via de orderbevestiging aan koper.

6.2 Indien koper aanvullingen of wijzingen wenst op de afgesproken reparatie-, inhuis- en/of montagewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan koper in rekening kan worden gebracht;

Artikel 7: modellen/afbeeldingen
7.1 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

7.2 Is een koper een model getoond, dan wordt het slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

7.3 De door verkoper op verzoek van koper getoonde en verzonden modellen kunnen niet worden geretourneerd. Verkoper brengt de toegezonden modellen volledig bij koper in rekening tegen de dealer inkoopprijs, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: onderzoek/reclamering
8.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering c.q. bezorging te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en direct telefonisch te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.

8.2 Eventuele tekortkomingen of gebreken behoren tevens binnen acht werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.

8.3 Reclameringen over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.4 Koper is gerechtigd de door verkoper aan hem geleverde zaken binnen dertig dagen na ontvangst hiervan te retourneren. Koper heeft geen recht op retournering indien:
a. de desbetreffende zaken niet tot het standaardassortiment van verkoper (zoals opgenomen in de bij ontvangst geldende catalogus) behoren en/of
b. indien retournering, op welke wijze dan ook, is uitgesloten en/of
c. de zaken zijn ingehuisd (dan wil zeggen afgeleverd/opgesteld/gemonteerd op de plaats van gebruik) door verkoper. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakkingen en in de staat waarin verkoper deze zaken aan koper had afgeleverd. Op verzoek van koper kan verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door verkoper zijn afgeleverd. Het transport geschiedt op rekening en voor risico van koper. Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan koper door te berekenen.

8.5 Reclameringen door koper kunnen aansluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken, alsmede ter zake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen acht werkdagen na ontvangst van de zaken door koper c.q. na de dag waarop koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door verkoper te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient koper de vrachtbrief c.q. paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin verkoper deze zaken aan koper heeft afgeleverd. Kosten van (de)montages zijn voor rekening van koper.

8.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen, alsmede de navolgende situaties, kunnen nimmer aanleiding geven tot reclamering:
- afwijkingen in de kwaliteit, kleur, gewicht, afwerking en maat van minder dan 10%;
- natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in hout;
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- en/of schrijffouten.

8.7 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

8.8 Geringe, in de handel gebruikelijk of technische niet te vermijden afwijkingen kunnen eveneens nimmer aanleiding geven tot enige reclamering;

8.9 Reclamering van koper op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper onverlet.

8.10 Indien de klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in het artikel “aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 9: garantie
9.1 Met betrekking tot fabricagefouten verleent verkoper, een en ander ter beoordeling van de fabrikant, aan koper, met betrekking nieuw meubilair:
- 100% garantie binnen één jaar na levering aan koper;
- 60% garantie binnen twee jaar na levering aan koper;
- 30% garantie binnen drie jaar na levering aan koper.

9.2 Deze garantie is beperkt tot:
- fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer;
- levering en aankoop binnen de EU;
- de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;
- herstel of vervanging van de zaak.

9.3 Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van koper.

9.4 Aanspraken van koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichting jegens verkoper onverlet.

9.5 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van koper, en na voorafgaand overleg met verkoper.

9.6 Deze garantie vervalt en/of wordt niet gegeven:
- bij bewerkingen, wijzigingen, montage, installatie, veranderingen of reparatie door de koper of een derde aan of van het geleverde;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing/productspecificatie
- bij niet naleving van de gebruiksaanwijzingen/productspecificatie;
- bij slecht onderhoud;
- bij het niet in acht nemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
- gebruik in een agressieve omgeving;
- ieder van buiten afkomend onheil;
- beschadigingen van het exterieur;
- normale slijtage;
- voor de in prijs gereduceerde zaken of zaken die niet nieuw waren op het moment van levering (bv. showroom modellen, tweedehandse zaken etc.);
- ingeval de koper zelf maten doorgeeft en/of ingeval de maten afwijken van standaard maatvoering zoals beschreven in productspecificaties;
- ingeval de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en).

9.7 De fabrikant zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de fabrikant een garantieclaim afwijst, is verkoper daaraan gehouden en is verkoper niets aan koper schuldig, tenzij verkoper anders met koper overeenkomt.

Artikel 10 en 11: betaling en incasso kosten
10.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

10.2 Indien een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. [optioneel]Op dat moment worden alle openstaande en/of nog niet vervallen facturen van de koper direct en volledig opeisbaar.

10.3 De koper is in geval van verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.

10.4 In geval van verzuim, komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de verkoper de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250.00.

10.5 Indien de koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met de verkoper en/of indien er bij verkoper - vooraf of na een geplaatste order - anderszins gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de koper, is verkoper bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.

Artikel 12: eigendomsvoorbehoud
“Alle door leverancier/verkoper geleverde zaken blijven eigendom van leverancier/verkoper, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier/verkoper uit hoofde van enige met de leverancier/koper gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.” De geleverde zaken kunnen door koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13: aansprakelijkheid
13.1 In het geval van een toerekenbare tekortkoming is verkoper gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

13.2 De verplichting tot schadevergoeding van verkoper op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen de verkoper uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3 Als verkoper om welke reden dan ook geen beroep doet op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal de hoogte van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis-en verblijfkosten. Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren.
b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Koper kan zich desgewenst voor deze schade verzekeren.
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ongeschikte van verkoper.

13.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens koper aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6 Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde producten en/of materialen. Koper is gehouden alle voor verkoper in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

13.7 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling van de verkochte zaken.

13.8 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak is bestemd, is verkoper nimmer aansprakelijk.

13.9 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of bij wet verboden stoffen op of in het geleverde indien zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering.

13.10 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

13.11 Koper dient vooraf steeds zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt, dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 14: risico overgang/vervoer
14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

14.2 Indien verkoper voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Verkoper bepaalt de wijze van vervoer.

Artikel 15: overmacht
15.1 Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens koper na te komen.

15.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van verkoper of door verkoper ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen. Onder overmacht wordt voorts verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, en daarnaast alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van verkoper, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, poststakingen, verkeersopstoppingen, files, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

15.3 Verkoper heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: auteursrechten
16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt
verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op
grond van de Auteurswet.

16.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens die op de door verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigingen en/of te wijzigen.

Artikel 17: ontbinding
17.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging
of liquidatie van het bedrijf van koper, juridische fusie van koper, of in
geval een substantieel deel van de zeggenschap bij koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper koper binnen redelijke termijn mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat voor betaling voldoende zekerheid is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van koper op te schorten.
Een en ander onverminderd verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

17.2 Indien koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper in verzuim en is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:
de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat voor betaling voldoende zekerheid is gesteld; en/of
die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten zelf gedeeltelijk te ontbinden/ Een en ander onverminderd verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

17.3 In geval zich een gebeurtenis voortdoet zoals in lid 1 of 2 van dit artikel
zijn respectievelijk alle vorderingen van verkoper op koper en de bedoelde vordering uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen verkoper en haar gemachtigde zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

17.4 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien
verkoper enige overeenkomst met koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Artikel 18: toepasselijk recht en de bevoegde rechter
18.1 Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 De tussen koper en verkoper ontstane geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter bij de rechtbank Oost- Brabant. De kantonzaken zullen worden beslecht bij de rechtbank Oost- Brabant, locatie Eindhoven.

Artikel 19: gedeeltelijke ongeldigheid
19.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d)
zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen koper en verkoper gebonden zijn door een bepaling voor zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.